Facebook Youtube
CZ

Překlad (translations)

Městys Svitávka
Městys
Svitávka
rozšířené vyhledávání

Czech POINT

Czech POINTVydává  ověřené výpisy  z katastru nemovitostí, živnostenského a obchodníku rejstříku a rejstříku  trestů.

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. To znamená, že každý, kdo zaplatí příslušný poplatek na místě Czech POINT, může požádat o následující  výpisy, které  pracovník Czech POINTU doplní o ověřovací doložkou a zkompletuje. Vydávání výpisů  je  závislé na fungování sítě a   internetu. V případě  technické závady nebo plánované odstávky   není tato služba dostupná. Czech POINT v současné době poskytuje tyto druhy výstupů:

 • Výpis  z bodového hodnocení řidiče,
 • Výpis  z insolventního rejstříku,
 • Výpis  z katastru nemovitostí,
 • Výpis  z veřejného rejstříku,
 • Rejstřík trestů,
 • Rejstřík trestů právnických osob,
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů,
 • Živnostenský rejstřík

Otevírací doba

 • Po          1200 - 1700
 • St           1200 - 1700

 

Jaké doklady je třeba doložit?

1. Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík, Seznam kvalifikovaných dodavatelů - IČ subjektu
Živnostenský rejstřík - IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí - Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
Insolvenční rejstřík - IČ subjektu

2. Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:

a.) Rejstřík trestů

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní doklad. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Podklady a dokumenty, které je třeba doložit při žádosti o výpis z rejstříku trestů:

 • Platný průkaz  totožnosti,
 • plná moc, žádá–li zmocněnec,
 • správní poplatek ve  výši  100,-Kč, každá další strana výpisu 50,- Kč

b.) Postup při vydání výpisu z Registru řidičů:

O výpis může zažádat žadatel nebo jiná osoba (zmocněnec), který předloží:

 • Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad, identifikační doklad cizince).
 • Doporučený doklad : řidičský průkaz.
 • Úředně ověřená plná moc v českém jazyce – pokud za žadatele podává žádost jiná osoba a platný doklad totožnosti zmocněnce.
 • Zaplacení poplatku – vydání první strany za 100,-Kč, každá další strana je za 50,-Kč.

c.) Registr účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství (dále MA ISOH)

Účelem je zpětná kontrola porovnáním počtu trvale vyřazených vozidel z registru silničních vozidel a převzatých autogramů, porovnat předané autovraky s registry hledaných vozidel a aktualizovat databázi provozovatelů zařízení ke sběru autogramů. Občan, který předává autovrak, potřebuje potvrzení o jeho ekologické likvidaci. Toto potvrzení mu vydá autovrakoviště, které je připojeno k systému MA ISOH.

Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který má oprávnění k provozování sběru vybraných autovraků od krajského úřadu. Živnostníci, kteří nejsou zapsáni v obchodní rejstříku, nemohou získat přístupové údaje prostřednictvím přepážek Czech POINT. Vyplňte formulář do systému MA ISOH, který zašlete na e – mailovou adresu odpady@cenia.cz.

Žadatel o oprávnění ke vstupu musí ověřit, zda je jeho zařízení evidováno v republikovém seznamu (viz www.mzp.cz/cz/prehled_zpracovatelu_autovraky). Pokud není, musí kontaktovat autovraky@cenia.cz.

Pracovníci Czech POINTU mohou realizovat následující druhy zápisu:

 • registrace a vydání přístupových údajů – pro žadatele, který potřebuje vytvořit nový účet a k zadanému IČ získat seznam provozoven,
 • změny v přiřazení provozoven uživatelským účtům - pro žadatele, který potřebuje změnit přiřazení provozoven,
 • vygenerování jednorázového hesla k existujícímu účtu - pro žadatele, který potřebuje k existujícímu účtu vygenerovat jednorázové heslo.

Podklady a dokumenty, které je třeba doložit k vydání oprávnění k přístupu do MA ISOH:

 • Identifikace provozovatele – výpis z obchodního rejstříku, případně živnostenské oprávnění.
 • Platný občanský průkaz.
 • Plná moc s úředně ověřeným podpisem a vystavena na předepsaném formuláři k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH (vystaví jí statutární orgán provozovatele, pokud žadatel nežádá osobně). Pracovník Czech POINTU Vás vyzve k identifikaci provozovny. Pro jednu provozovnu je vydáváno jedno přístupové oprávnění.
 • Zaplacení poplatku – vydání první strany za 100,-Kč, každá další strana je za 50,-Kč.

d.) Postup při podání žádosti o živnost
Chce-li žadatel (podatel) podat žádost o živnostenské podnikání v listinné podobě, přinese vyplněný formulář z živnostenského úřadu pracovníku  Czech Pointu. Chce-li učinit podání v elektronické podobě, musí nejprve vyplnit jednotný registrační formulář na webových stránkách Hospodářské komory ČR (www.komora.cz, formulare.komora.cz). Po vyplnění formuláře jej podatel odešle na server Hospodářské komory (tlačítko v pravém horním rohu). Systém mu vygeneruje číslo tzv. tiketu, které si podatel vytiskne nebo opíše a sdělí ho pracovníku  Czech POINTU.

Žadatel o podání se osobně dostaví s průkazem totožnosti.

Pracovník zkontroluje dobu platnosti dokladu a vizuálně ověří jeho platnost, poté ověří doklad v databázi neplatných průkazů a cestovních pasů. Je – li evidován doklad totožnosti mezi neplatnými doklady, nemůže být podání učiněno a pracovník Czech POINTU tuto skutečnost sdělí podateli. Je- li doklad platný, zvolí formu, v jaké chce podatel učinit podání (elektronickou nebo listinnou). V případě, že žadatel vyplnil na webu Hospodářské komory dotazník elektronicky, pracovník Czech POINTu rozšíří formulář o část určenou pro přepis tiketu. Po zapsání čísla identifikačního tiketu se přenesou data, která podatel elektronicky vyplňoval.

Žadatel zaplatí úhrnný správní poplatek a 50,-Kč za přijetí podání pracovišti Czech POINTU. Pracovník mu předá pokladní doklad a nabídne mu seznam živnostenských úřadů v ČR. Žadatel uvede, který má pracovník  označit.  Pokud žadatel přikládá také přílohy, zapíše je pracovník do počtu listů těchto příloh.

Při podání v listinné podobě pracovník připraví listinnou formu podání, včetně příloh k zaslání poštou na příslušný živnostenský úřad. Vytiskne formulář a nechá jej podepsat žadateli. Tento formulář spolu s přílohami připraví k odeslání na příslušný živnostenský úřad.

Při převzetí podání v elektronické podobě vytiskne elektronický formulář a nechá jej žadatelem podepsat. Následně pracovník  připraví vytištěné podání, včetně příloh k zaslání poštou na příslušný živnostenský úřad.

Vytištěný formulář, ale také jeho elektronická podoba se elektronicky odešle na živnostenský úřad. Odpověď na přijetí podání se vrátí v podobě doručenky – doklad o úspěšném přijetí podání. Toto potvrzení o doručení po vytisknutí předá pracovník  žadateli.

V případě nesrovnalostí, bude podatel vyzván k doplnění správnosti podání. Pracovník Czech POINTU není oprávněn  kontrolovat údaje v registračním formuláři, a to i na přímou žádost podatele.

Podklady a dokumenty, které je třeba doložit pro podání žádosti o živnost:

 • Zaplacení poplatku:
  • Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání, přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání - 1000,- Kč.
  • Další ohlášení živnosti, přijetí další žádosti o koncesi, změna rozhodnutí o udělení koncese, vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost - 500,- Kč.
  • Vydání výpisu z živnostenského rejstříku pro provedení oznámené změny – 100,- Kč.
  • Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku pro provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku, změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu, schválení odpovědného zástupce, je- li provedeno současně s rozhodnutím o oddělení koncese, změna oboru činnosti v rámci živnosti volné - 0,- Kč.
  • Přijetí podání kontaktním místem Czech POINTU  -  50,-Kč.
 • Platný průkaz totožnosti.
 • Doložení vyplněného formuláře z živnostenského úřadu nebo registračního tiketu (žadatel podává žádost elektronicky).
 • Úředně ověřené doklady – přílohy.

 

Úřad

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Jak třídit papír z domácností?

Vývoz odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22
23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Reklamace svozu

Nevyvezli vám popelnici?
Volejte  p. Hejlové
na tel: 736 682 992

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Oči na stopkách

Posílejte MMS na číslo 733 745 334 v případě:

» nepořádku v obci
» vady na komunikacích
» špatného parkování
» když se po psech neuklidí

Doporučujeme

Moravský kras a okolí

Moravský kras a okolí

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Volně ke stažení:

google-play-download

app-store-download

Mobilní rozhlas

rozhlas