Facebook Youtube
CZ

Překlad (translations)

Městys Svitávka
Městys
Svitávka
rozšířené vyhledávání

Často kladené otázky

Je starosta vrcholným představitelem obce s nejvyšší rozhodovací pravomocí?

Není. Vrcholným orgánem obce je zastupitelstvo obce, tedy patnáctičlenný tým lidí, kde má každý jiný názor,  jiný pohled i jiné priority. Rozhodnutí zastupitelstva jsou vždy kompromisem těchto různých názorů. O stupeň níže je rada obce, která rozhoduje v zákonem stanovených případech, tedy už nikoliv o všem. Starosta obce zastupuje obec navenek a je oprávněn podepisovat to, k čemu ho zastupitelstvo nebo rada pověří. Podepíše-li smlouvu, aniž by ho některý orgán obce k tomu pověřil, je tato od samého počátku neplatná. Podle stávající legislativy občané nevolí starostu, ale zastupitelstvo, které pak volí starostu a má i právo starostu odvolávat. Rozpočet schvaluje rovněž zastupitelstvo a tento akt musí předcházet zveřejnění návrhu rozpočtu. Obyvatelé se mohou k návrhu rozpočtu vyjadřovat.

Jak máme postupovat, když neslyšíme hlášení místního rozhlasu?

Obec má zajištěnou pravidelnou údržbu odbornou firmou, která se provádí dvakrát ročně, na jaře a na podzim, pokud někdo nenahlásí závadu mimo tyto termíny. Kromě toho mají občané možnost  vyslechnout poslední hlášení  zavoláním na telefonní číslo 733 745 337. Siréna na budově č.p. 166 je ve vlastnictví Integrovaného záchranného systému, který ji také spouští, provádí její pravidelné zkoušky vždy v poledne 1. středu v měsíci, vyhlašuje s její pomocí požární poplachy atd. Obec do tohoto nezasahuje.

Úřad městyse

Jaké služby občanům poskytuje úřad městyse a co si zde můžete vyřídit?

 • poskytování služby Czech POINT
 • provádí legalizaci a vidimaci (ověřování podpisů a listin)
 • změnu jména a příjmení
 • vydávání druhopisů matričních dokladů (pouze u matričních událostí, které se staly v matričním obvodu Svitávka)
 • uzavírání sňatků, vítání občánků
 • zvláštní matrika (matriční události v zahraničí)
 • správní řízení na úseku evidence obyvatel - rušení údaje o místu trvalého pobytu
 • přihlášení k trvalému pobytu
 • správní řízení na úseku ochrany přírody a krajiny (kácení dřevin a porostů)
 • vybírání správních a místních poplatků
 • určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Kde a jak je možné požádat o nový občanský průkaz a cestovní doklad?

Vše vyřizuje Městský úřad Boskovice. Podrobné informace, co je k tomu třeba, najdete na www.Boskovice.cz

Co mám dělat, když jsem ztratil občanský průkaz?

Ztrátu občanského průkazu lze  nahlásit na kterémkoliv matričním úřadu z důvodu zneplatnění  průkazu.

Do kdy musím zaplatit poplatek za odvoz odpadu a jaká je jeho výše?

Podle Obecně závazné vyhlášky městyse Svitávka č. 2/2012 je místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů splatný jednorázově nejpozději do 31.5. kalendářního roku.

Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 4 této vyhlášky činí 550,-Kč.

Poplatek platí:

 • fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodiny nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí.
 • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
 • děti do 10 let věku hradí polovinu poplatku.
 • odvoz je čtrnáctidenní . Odpad se ukládá do vlastních popelnicových nádob, tříděný odpad do označených kontejnerů.

Jak mám postupovat v případě přihlášení k trvalému pobytu?

Přihlášení k trvalému pobytu se řídí zákonem č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Změnu trvalého pobytu hlásí občan starší 15 let osobně nebo jeho pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Předkládané doklady:

 • vyplněný přihlašovací lístek (tiskopis obdrží v kanceláři úřadu)
 • platný občanský průkaz, u něhož není ustřižena část OP z důvodu změny trvalého pobytu
 • doklad o vlastnictví rodinného domu nebo bytu (tj. list vlastnictví z katastrálního úřadu  ne starší 6 měsíců) nebo doklad o oprávněnosti užívání bytu (tj. nájemní smlouva)
 • v případě, že občan není vlastník nebo nájemce domu či bytu, musí mu dát souhlas takováto oprávněná osoba na přihlašovacím lístku k TP před zaměstnancem ohlašovny (tato osoba rovněž předkládá list vlastnictví či nájemní smlouvu a OP) nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení této osoby o souhlasu s ohlášením změny TP.
 • u osob mladších 15 let hlásí změnu TP jeho zákonný zástupce předložením rodného listu dítěte.

Za změnu TP se vybírá dle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů za osobu starší 15 let správní poplatek ve výši 50 Kč.

Kde si můžu nechat ověřit pravost podpisu nebo kopii listiny?

Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
Řídí se zákonem č. 21/2006 Sb. – zákon o ověřování, ve znění pozdějších předpisů

Ověřování pravosti podpisu, tj. legalizace

K ověřování podpisu se občan musí dostavit osobně s platným dokladem totožnosti a listinou, na které má být podpis ověřen. Listina musí být v českém nebo slovenském jazyku a obsahovat text. V případě, že je to cizojazyčná listina, musí být tlumočníkem úředně přeložena do českého jazyka. Nemůže-li žadatel číst či psát, musí být přítomni 2 svědci.

Správní poplatek – 30 Kč za jeden podpis.

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou, tj. vidimace

K provedení vidimace předkládá občan originál listiny a jeho kopii. Vidimace se neprovede v těchto případech:

 • veškeré průkazy (občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek, technický průkaz auta a jiný průkaz
 • vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba
 • pokud je vidimovaná listina v jiném než českém a slovenském jazyce a není současně přeložena do jazyka českého
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
 • jsou-li v listině změny, škrty či vsuvky
 • pokud se vidimovaná listina neshoduje s originálem, není-li z vidimované listiny patrno, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí.

Správní poplatek činí 30 Kč za každou i započatou stránku

Jak máme postupovat, pokud chceme ve Svitávce uzavřít manželství?

Snoubenci si vyzvednou dotazník k uzavření manželství nebo se může sepsat přímo na matrice. Je nutno si předem objednat termín uzavření sňatku z organizačních důvodů.

Předkládané doklady:

 • platné občanské průkazy
 • rodný list  obou snoubenců
 • pravomocný rozsudek o rozvodu u snoubence rozvedeného, úmrtní list u snoubence ovdovělého

Snoubenec, který je cizincem, k žádosti připojí:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat svým CP)
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (nesmí být k datu uzavření manželství starší jak 6 měsíců)
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (tento doklad není třeba, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec rozvedený
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na územní ČR vydané Policí ČR, které není ke dni sňatku starší 7 pracovních dnů
 • doklad totožnosti

Všechny doklady z ciziny musejí být přeloženy ustanoveným tlumočníkem v ČR, případně s vyšším ověřením (bližší informace poskytne matrika).

Jak máme postupovat v případě cirkevního sňatku?

Snoubenci kromě výše uvedených dokladů předkládají:

 • osvědčení, které snoubencům vydá matriční úřad v místě, kde bude církevní sňatek uzavřen
 • platnost tohoto dokladu je 6 měsíců
 • správní poplatek se zde nevybírá.

Potřebuji vystavit vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Co k tomu potřebuji?

Občan ČR, který chce uzavřít manželství v cizině, předkládá tzv. vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

K vystavení tohoto dokladu je třeba předložit:

 • písemná žádost
 • občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince
 • rodný list
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (pokud nemá OP)
 • úřední doklad o bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině
 • pravomocný rozsudek o rozvodu nebo úmrtní list manžela (dle aktuálního rodinného stavu)
 • doklad má platnost 6 měsíců

Správní poplatek je 500,- Kč.

Chceme nechat provést zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů. Co máme na úřadě předložit?

K vydání tohoto dokladu rodiče předkládají:

 • občanský průkaz obou rodičů
 • rodný list  obou rodičů
 • pokud je žena rozvedená, pravomocný rozsudek o rozvodu
 • pokud je žena vdova úmrtní list zemřelého manžela
 • těhotenský průkaz (pokud se zápis vystavuje před narozením dítěte).

Sepisování zápisů o narození, uzavření manželství nebo úmrtí pro zvláštní matriku města Brna

Občané, kteří se v cizině narodili, uzavřeli manželství, nebo jejich příbuzný zemřel v cizině, předkládají českým úřadům rodný, oddací nebo úmrtní list vydaný Zvláštní matrikou města Brna. Bližší informace podá každá matrika.

Jak mám postupovat v případě změny jména nebo příjmení?

Změny jména nebo příjmení se řídí zákonem č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb.  správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Občan má právo i povinnost užívat jméno a příjmení, které je uvedeno v matričním dokladu. Změna příjmení se však povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné nebo je-li pro to vážný důvod. Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácné nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je předkládá:

 • rodný list, případně oddací list žadatele
 • pravomocný rozsudek o rozvodu, žádá-li osoba rozvedená
 • úmrtní list, žádá-li osoba ovdovělá
 • doklad totožnosti
 • souhlas osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména  nebo příjmení

U nezletilého dítěte musí být přiložen písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí příslušného soudu nahrazující tento souhlas. Není-li tento souhlas učiněn před matričním úřadem, musí být podpis na souhlasu úředně ověřen. Souhlas druhého rodiče se však nepředkládá, byl-li zbaven rodičovské zodpovědnosti, byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo zemřel.
Správní  poplatek je 1000,- Kč. U změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 100,- Kč.

Úřad

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
1
20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Vývoz odpadů

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Reklamace svozu

Nevyvezli vám popelnici?
Volejte  p. Hejlové
na tel: 736 682 992

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Oči na stopkách

Posílejte MMS na číslo 733 745 334 v případě:

» nepořádku v obci
» vady na komunikacích
» špatného parkování
» když se po psech neuklidí

Doporučujeme

Moravský kras a okolí

Moravský kras a okolí

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Volně ke stažení:

google-play-download

app-store-download

Mobilní rozhlas

rozhlas